Política de Privacitat

Responsable del tractament

Citam Quality Healthcare Services S.L. (d’ara endavant, CITAM) és una empresa l’objecte principal de la qual és la intermediació de serveis sanitaris mitjançant plataformes digitals i atenció telefònica a l’usuari, així com la creació, gestió, explotació, desenvolupament, per tots els mitjans inclosos els telemàtics, de bases de dades en l’àmbit mèdic sanitari.

CITAM està situada a Palma, Carrer Cala Bona número 19.

La protecció de la privacitat i l’ús legal de les dades personals són una qüestió de màxima prioritat per a CITAM, ens comprometem a garantir la seva privacitat. Aquesta política de privacitat explica com recopilem, usem, emmagatzemem i divulguem les seves dades personals: aquest tractament de dades s’aplica al nostre lloc web.

CITAM compta amb un delegat de Protecció de Dades, conforme al que s’estableix en el RGPD, amb el qual pot contactar a través del correu electrònic dpo@citam.com

Li recomanem que llegeixi atentament aquesta política de privacitat abans d’utilitzar qualsevol dels Serveis.

CITAM podrà modificar aquest avís de privacitat de tant en tant, en particular si, a causa de canvis en les nostres operacions o en la normativa aplicable, els seus drets o llibertats fonamentals poden veure’s afectats.

A efecte de les lleis de protecció de dades de la Unió Europea, en particular del Reglament General de Protecció de Dades (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i sobre la lliure circulació d’aquestes dades, i derogant la Directiva 95/46 / CE) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, som els responsables del tractament de les seves dades personals.

Àmbit d’aplicació

Aquesta política de privacitat s’aplica a la plataforma de CITAM a la qual s’accedeix a través del nostre lloc web o mitjançant consulta telefònica als nostres agents.

Per tant, s’aplicarà a tot aquell usuari que navegui per la plataforma, es registri com a usuari, sol·liciti informació mitjançant correu electrònic, WhatsApp, xat o sol·liciti o realitzi una consulta telefònica.

Informació que recapta CITAM

Informació que proporciona l’usuari

CITAM obté les dades personals facilitades pels usuaris a través dels següents mitjans:

 • En visitar o utilitzar la web.
 • Mitjançant el registre d’usuari a través del formulari en la web.
 • Mitjançant petició d’informació o contacte a la web.
 • Mitjançant trucada telefònica a la nostra centraleta per a sol·licitar una cita amb un especialista o sol·licitar assessorament als nostres agents perquè concertin una cita amb l’especialista més idoni a les nostres circumstàncies.

Informació que recull CITAM

CITAM recull informació a través dels següents mitjans:

 • Web: CITAM recull informació amb la simple navegació per la web i, en concret, el tipus de navegador, el tipus de dispositiu i la seva configuració, el sistema operatiu i informació sobre la xarxa mòbil. Utilitzem també cookies, revisa la nostra política de cookies fent clic ahttps://citam.com/ca/politica-de-cookies/
 • Telèfon: les crides realitzades pels nostres agents a petició dels usuaris en la web o les realitzades directament pels usuaris a la nostra centraleta per a ser atesos i/o assessorats pels nostres agents seran gravades i conservades durant un període de 3 mesos.
  L’usuari haurà de donar el seu consentiment telefònic perquè les seves dades puguin ser tractats per CITAM.

Finalitat del tractament de dades

Les dades de caràcter personal que faciliti a través de la plataforma seran incorporats a un fitxer titularitat de CITAM, sent utilitzats amb els següents propòsits que variaran en funció de l’ús que es facin d’aquestes.

Dades d’usuaris

Es requeriran les següents dades personals durant el registre: DNI, nom i cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic, data de naixement, sexe i domicili.

En el cas que la reserva de la cita sigui per a un tercer diferent de l’usuari, es sol·licitaran les mateixes dades.

L’ús o la prestació dels serveis, si és el cas previ durant el registre de l’usuari, d’acord amb les condicions d’ús i les condicions de contractació de determinats serveis.

Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació telefòniques que pugui realitzar l’usuari.

Prèvia obtenció del consentiment de l’usuari, l’enviament d’informació sobre serveis, productes i activitats de CITAM, i donar-se d’alta com a membre de col·lectius, així com l’enviament d’informació sobre productes i serveis de tercers dels sectors d’activitat d’oci, transport, farmacèutic, dispositius mèdics, aplicacions informàtiques i hostaleria amb els quals CITAM pugui realitzar col·laboracions en la seva condició d’usuari.

Dades de metges

Les dades personals requerides seran, nom i cognoms, DNI, telèfon de contacte, número de col·legiat, lloc i horari de prestació de serveis, fotografia, així com aquella informació que sigui requerida.

En el cas que el metge faciliti el seu curriculum vitae, les seves dades seran tractades per a gestionar la seva inclusió en el directori de CITAM.

Dades de cookies

Realitzar anàlisi de dades i elaborar informes amb finalitats estadístics sobre la utilització dels serveis de la plataforma, després d’haver-los sotmès a procediment de dissociació. Les dades dissociades no identifiquen a l’usuari individualment, però permeten analitzar patrons dins de col·lectius de persones.

Personalitzar i millorar les eines i funcionalitats de la plataforma.

Garantir el funcionament tècnic de la plataforma.

Utilitzar-los per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

Base legítima del tractament

La base que legitima el tractament per *CITAM, són les que a continuació es detallen:

 • Que s’hagi donat lliurement el consentiment específic, informat, inequívoc i afirmatiu per al tractament d’aquestes dades.
 • El tractament és necessari per a l’execució dels serveis que vostè hagi contractat a través de la plataforma.
 • Per a la consecució dels interessos legítims de CITAM.

Període de conservació de les dades

Les dades personals recaptades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptats, així com per a complir amb la normativa vigent a cada moment.
Per a oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials, pot enviar un correu a arco@citam.com

Destinataris de les dades

Informació compartida amb agents telefònics

CITAM és una plataforma l’objectiu de la qual és servir d’intermediari entre l’usuari i el metge.

Les converses telefòniques dels agents amb els usuaris seran privades i l’agent serà l’encarregat de gestionar la cita amb el metge seleccionat, prèvia valoració de les circumstàncies dels usuaris.

Els usuaris i els agents han de complir estrictament el deure de confidencialitat, eximint a CITAM del mal ús que es pugui fer de la informació que s’envia a través de la plataforma i de les conseqüències derivades de la inexactitud de les dades facilitades per l’usuari.

En el cas que l’Usuari registrat sol·liciti una cita, les dades de contacte del pacient, proporcionats en el registre, seran proporcionats per l’agent al personal autoritzat de la consulta del metge corresponent per a programar la visita mèdica sol·licitada.

L’usuari del servei de cita mèdica que faci ús de qualsevol dels telèfons dels quals apareixen en aquesta plataforma, consent expressament el tractament del número del telèfon des del qual realitzi la trucada i informació que faciliti a través d’aquesta, d’acord amb la política de protecció de dades de CITAM i conforme se l’informa en la corresponent locució telefònica.

Informació compartida amb tercers

CITAM no facilitarà les dades de caràcter personal dels usuaris a tercers, tret que disposi del consentiment exprés de l’usuari per a això i que consideri de bona fe que està permès per llei o que és necessari revelar-la de manera raonable per a complir amb un procediment judicial, incloses entre altres, citacions per a un judici civil o penal, ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

CITAM podrà contractar tercers per a facilitar els seus serveis (com, per exemple, en tasques de manteniment, anàlisi, auditoria, màrqueting i desenvolupament). Aquestes terceres parts tindran un accés limitat a la informació de l’usuari només per a executar aquestes tasques en representació de CITAM, i estan obligades davant CITAM a no revelar-la o utilitzar-la per a altres fins, i en el cas de ser encarregats del tractament CITAM haurà subscrit el corresponent contracte d’encarregat del tractament, amb les seves obligacions en protecció de dades personals.

CITAM podrà publicar els comentaris que realitzi o comparteixi en les enquestes en línia de valoració de l’atenció rebuda dels metges, i ser publicada, de manera anònima (s’indicaran únicament inicials), per CITAM en xarxes socials, web de CITAM, webs dels doctors o en qualssevol altres mitjans de comunicació en què CITAM es publiciti.

Mesures de seguretat de CITAM

CITAM ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

L’Usuari respecte a la seva condició com a Pacient i la informació que pogués facilitar, serà xifrada, tractada i custodiada sota processos d’anonimització i baix estàndards de seguretat que permeten assegurar la seva íntegra confidencialitat.
CITAM manifesta que la informació que l’usuari faciliti a través de la plataforma serà emmagatzemada i tractada observant el deure de secret i confidencialitat, d’acord amb la normativa aplicable.

CITAM es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Exercici de drets en matèria de protecció de dades

CITAM informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de la plataforma, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de la plataforma.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça Cala Bona, 19 de Palma (07009) o bé a través de correu electrònic a arco@citam.com
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

  Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Modificació de la política de privacitat

CITAM es reserva el dret d’introduir ocasionalment modificacions en les presenti Política de Privacitat, quan el cregui convenient, o conforme pogués venir exigit per la llei. Les modificacions es publicaran immediatament en la plataforma i s’entendrà que l’Usuari ha acceptat la Política de Privacitat, així modificades en el moment en què utilitzi per primera vegada la plataforma després de la corresponent modificació. En cas que s’introduïssin canvis substantius en les presenti Política de Privacitat, CITAM s’esforçarà raonablement a informar dels canvis introduïts, si bé és responsabilitat de l’Usuari verificar periòdicament l’existència d’actualitzacions de la present Política de Privacitat. Cada versió de la present Política de Privacitat tindrà una data d’efectivitat a partir de la qual faran efecte i que consta al final de la Política de Privacitat. Tret que s’indiqui una altra cosa, la Política de Privacitat en vigor s’apliquen a l’ús que l’Usuari faci de la web.

Jurisdicció i llei aplicable

Les qüestions litigioses que poguessin derivar-se de l’aplicació, compliment, incompliment o interpretació de la present Política de Privacitat, així com la relació entre l’Usuari i CITAM es regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Tant CITAM com l’Usuari convenen a sotmetre’s expressament a la competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma.